KABEX - sie? hurtowni budowlanych

Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy KABEX. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? aktualn? ofert?. Jeste??my przekonani, ??e w??ród naszych propozycji znajd? Pa??stwo tak?, która spe??ni Pa??stwa oczekiwania.

Na stronie prezentujemy tylko wybrane materia??y budowlane z naszej oferty. Je??eli nie znajd? Pa??stwo interesujacych was produktów zach?camy do kontaktu lub odwiedzenia naszych sk??adów budowlanych lub marketu budowlanego.

Zobacz ofert? Skontaktuj si? K?cik wiedzy

Aktualno??ci

Transport HDS

Transport HDS

Prezentacja

Co trzeba wiedzie? o ociepleniu piwnicy?

Je??li zadbamy o odpowiedni? termoizolacj? ??cian piwnicy, ograniczymy straty ciep??a budynku na wysoko??ci gruntu i na grubo??ci ??cian fundamentowych, a tak??e znacznie podwy??szymy odczuwalny komfort cieplny. Zwykle ocieplanie piwnicy przeprowadzamy na etapie prac budowlanych, zdarza si? jednak, ??e ze wzgl?dów finansowych, odk??adamy je na pó??niej, po zamkni?ciu etapu budowy. Czy termoizolacja piwnicy jest konieczn? inwestycj?? Czym ociepli? ??ciany piwnicy i jaka powinna by? grubo??? warstwy termoizolacyjnej?

Czytaj artykuł

Z czego budowa? dom w 2022 roku? Czy taniej oznacza mniej efektywniej?

Zanim rozpoczniemy budow? domu, powinni??my zadba? o takie szczegó??y, jak warunki zabudowy, projekt budynku przystosowany do naszych oczekiwa?? oraz odpowiedniej jako??ci i klasy materia??y budowlane. Te wszystkie czynniki maj? bezpo??redni wp??yw na trwa??o??? budynku i koszty jego eksploatacji, a tak??e przek??adaj? si? na koszt budowy. Je??li nie dostosujemy materia??ów izolacyjnych i budowlanych do projektu i technologii budowy, mo??emy nie tylko znacznie wyd??u??y? czas jej trwania, ale przede wszystkim podwy??szy? energoch??onno??? budynku.

Czytaj artykuł

Termoizolacja blaszanego gara??u

Gara?? blaszany od lat cieszy si? du??? popularno??ci?, g??ównie ze wzgl?du na swoj? funkcjonalno???. To niedrogie rozwi?zanie jest ??atwe i szybkie w realizacji, w przeciwie??stwie do gara??u murowanego. Jego postawienie zajmuje zwykle kilka godzin i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow?. Wielu inwestorów decyduje si? dodatkowo na ocieplenie gara??u blaszanego, aby zabezpieczy? samochód i inne przechowywane w nim rzeczy przed zamarzaniem pod wp??ywem niskich temperatur w okresie zimowym. Jak fachowo przeprowadzi? termoizolacj? gara??u blaszanego?

Czytaj artykuł

Z KABEX BUDOWA TO PRZYJEMNO???

Transport

Różnorodna własna flota

Zwrot

Możliwość zwrotu

Sklep online

Najlepsze ceny

Telefon

Zakupy na telefon

Płatność kartą

Online i w sklepach

Pomoc

Usługi budowlane

Wybrane produkty